การมีคุณธรรมในการเล่นกีฬา

การเล่นกีฬาแต่ละชนิดนั้นต้องการได้รับชัยชนะทั้งหมดเพราะจุดสูงสุดในการเล่นกีฬาคือได้ประสบความสำเร็จในการเล่น มากที่สุดแต่การเล่นกีฬาที่ดีนั้นต้องรู้จักคำว่าแพ้ ถ้านักกีฬาไม่รู้จักคำว่าแพ้จะทำให้เกิดความทะเลาะวิวาทกันทั้ง 2 ฝ่ายดังนั้นการเล่นกีฬาในแต่ละชนิดควรมีคุณธรรมในจิตใจของนักกีฬาทุกคนโดยมีโค้ชเป็นผู้ปลูกฝังความคิดของนักกีฬาทุกคนการคุณธรรมจะมีปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. ความสามัคคี ในระหว่างการฝึกซ้อมต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งพวก ไม่เกี่ยงกันทำกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากโค้ช ระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันต้องมีความรักใคร่ปรองดองกันอยู่เสมอ
  2. ความมีระเบียบวินัย ในระบบการฝึกซ้อมต้องอยู่ในกฎระเบียบวินัยของรูปแบบในการฝึกเสมอและที่สำคัญต้องเคารพต่อกฎเกณฑ์และกติกาที่กำหนดไว้
  3. ความรับผิดชอบในการในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและการประมาณตนเองในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกันเป็นทีม การตรงต่อเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
  4. ความยุติธรรมในการเล่นโดยไม่เอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นๆ เชื่อฟังคำตัดสินของกรรมการ และถ้าเป็นผู้ตัดสินเองไม่ควรมีใจเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดถือเหตุผลตามความจริงในการกระทำของผู้เล่น

ความสำคัญของคุณธรรมย่อมมีหนทางที่ดีเสมอในการที่ปรับปรุงลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะการแสดงออกในระหว่างการแข่งขันอยู่ภายในสนามแข่งขันนั้นๆเพื่อเป็นจุดสังเกตว่าสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติและสิ่งใดที่ควรปฏิบัติหรือนำมาเป็นตัวอย่าง